25% הנחה על כל האתר בהזנת קוד קופון-amour

  1. דף הבית
  2. /
  3. תקנון

תקנון

1 .כללי

א. JWELERY AMOUR הוא אתר אינטרנט המוכר מוצרים דרך אתר האינטרנט של החברה

)להלן: "האתר"(. המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית.

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג. שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל

ולנהוג לפי התקנון , לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש

באתר.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח )להלן "לקוח"( באתר,

ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.


2.הליך הרכישה

א. רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן

והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:

ב. הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעה בדוא"ל על אישור ביצוע ההזמנה בכפוף לקבלת

אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית )להלן: "הודעת האישור"(. יובהר,

כי ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק עם קבלת הודעת האישור

תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב

של החברה ראיה לכאורה למפורט בהם. י.

ג. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן , צפוי להליכים משפטיים פליליים

ואזרחיים.

ד. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה . לצורך

השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור

חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת

פרטי האשראי ע"י הלקוח . במקרה כאמור , יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור

העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי . לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד

קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל

את ההזמנה.


3 .אספקה והובלת המוצרים

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל , לכתובת

שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה.

ב . חברת השילוח הינה חברת שליחויות פרטית והמוצר יגיע באחת מהדרכים הבאות לפי

בחירת הלקוח בעת ההזמנה:

ג. שליח עד הבית עד 7 ימי עבודה .

ד . האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה

מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ה. זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים )ימי א' עד ה', לא

כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(.

ו. בזמן אספקת המוצר , רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס

האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו

של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

ז. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר

את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין

וסוג שהוא לאתר על חשבונו.


4 .שירות לקוחות

שאלות לגבי האתר , פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר

אלקטרוני או בטלפון המצויין באתר.

5 .כשרות להשתמש באתר

א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין )מתחת לגיל 18 ) או אינך

זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

2.הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין

בישראל.

3.הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל

או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


5.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

-הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

-הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

-הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/אוהלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.


6 .סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או

כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך

מתן שירות.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך

בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל

סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש

לא מורשה.


7 .ביטול הזמנה

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981( להלן:

"חוק הגנת הצרכן"(

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד 14 ימי עסקים .

ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.

ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על

%5 ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם או קרדיט באתר במחיר מלא

של המוצרים. החזר כספי על המוצר יינתן אך לא על דמי המשלוח )מחיר הפריט באתר אינו

מגלם דמי משלוח( . ההחזר הכספי יינתן במידה ובפריט לא נעשה שימוש או שאינו

נפגם. ההחזר הכספי יעובד תוך מקסימום 14 יום ממועד החזרת הפריט , אך ורק לכרטיס

האשראי שממנו בוצעה ההזמנה . הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית )כלומר:

עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם , ועסקה שחויבה בתשלום בודד

תזוכה בתשלום אחד(. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, או תשלום ששולם במזומן לשליח ולכן

בעלי כרטיסי דיירקט או לקוחות ששילמו במזומן לשליח זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד

ה. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם

ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש או שהוסרה המדבקה, אלא באישור מראש

של האתר.

ז . האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג )ד ( לחוק הגנת

הצרכן.

ח. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:

1.אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;

2.במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.

3.כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

ט. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת

ביצוע ההזמנה.

י . במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי , רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר

חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף,

תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל

צד שלישי במחיר גבוה יותר.


8 .תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר . תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד

וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ב. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד

שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא

עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז

האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף

על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו

תחול על הרוכש ועל חשבונו.

ג. כל מידע , ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר,

סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין

להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא

בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י

החוק.

ד. החברה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי , לשנות מעת לעת את מבנה האתר , מראהו

ועיצובו , וכן כל היבט אחר הכרוך באתר , והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש.

מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים

כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


9 .מדיניות האחריות:

האחריות חלה על ציפוי/שיבוץ בלבד.

האחריות תקפה למשך 3 חודשים מעת קניית התכשיט ,בתנאי שהוא נשמר בתנאי השימוש

המומלצים .

במקרה של תיקון מעבר לתקופת האחריות תיבה עלות נוספת עבור התיקון.

האחריות אינה תקפה במקריםהבאים:תכשיט שנקרע /התפרק/ או כל שינוי שאינו במסגרת האחריות.

ערוך טקסט זה לטקס הרצוי באתרך, את הטסט תוכל לערוך על ידי לחיצה כפולה בעכבר.
כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.

בניית אתרים - טואול